AKADEMİK ƏLİ BİNNƏT oğlu İNSANOV

AZ - EN - RU

ANA SƏHİFƏ
XƏBƏR BAŞLIQLARI
HƏYATI
ŞƏXSİYYƏT
XATİRƏLƏR
FƏALİYYƏTİ
ƏSƏRLƏRİ
MƏTBUATDAN
DOĞMA YURD
FOTO ALBOM
KEÇİDLƏR

 

 

Elmi fəaliyyəti

 

Akademik Əli İnsanovun rəhbərlik etdiyi elmi işlərin

S İ Y A H I S I

Elmi işin adı
İcraçı
Tarix
Elmi dərəcə

1

Некоторые аспекты патогенетической терапии туберкулеза легких, сочетан-ного с шизофренией
Şizofreniya ilə yanaşı gedən, ağciyər vərəmi terapiyasının bə’zi aspektləri
A.A.Umnyaşkin
1989
T.e.n.

2

Применение иммуностимуляторов в комплексном лечении больных туберку-лезом легких, страдающих алкоголизмом
Alkoqolizmdən əziyyət çəkən, ağciyər vərəmi xəstələrinin kompleks müalicəsində immunostimulyatorların tətbiqi
F.M.Abdullayev
1989
T.e.n.

3

Нарушенная толерантность к глюкозе у лиц, излеченных от туберкулеза
Vərəmdən müalicə olunmuş şəxslərdə, qlyukozaya qarşı pozulmuş tolerantlıq
A.A.Ələkbərova
1990
T.e.n.
4
Разработка и применение системы комплексного скрининга туберкулеза и других хронических болезней органов дыхания в условиях сельской местно-сти
Kənd şəraitində vərəm və tənəffüs orqanlarının digər xroniki xəstəliklərinin kompleks skrininqi sisteminin işlənməsi və tətbiqi
H.Y.Hüseynov
1991
T.e.n.
5
Влияние санитарно-просветительной пропоганды на эффективность проти-вотуберкулезной мероприятий.
Vərəm əleyhinə tədbirlərin effektivliyinə sanitar-maarif propoqandasının tə’siri
A. Mehdiyev
1991
T.e.n.
6
Применение антиоксидантов в комплексной терапии туберкулеза легких
Aəciyər vərəminin kompleks müalicəsində antioksidantlarin tətbiqi
Z. Ş. Qədimova
1992
T.e.n.
7
Сочетанное применение тактивина и фонофореза гидрокортизона в ком-плексном лечении больных деструктивным туберкулезом легких
Destruktiv ağciyər vərəmi xəstələrinin kompleks müalicəsində taktivin və fonoforez hidrokortizonun müştərək tətbiqi
İ.M.Axundova
1994
T.e.n.
8
Генетические маркеры крови у больных с рецидивом туберкулеза легких

Ağjiyər vərəminin residivi ilə olan xəstələrin qanının genetik markerləri

V.A.Abdullayev
1994
T.e.n.
9
Сочетанное применение эндобронхиальной лазеротерапии и ммунокоорек-торов в лечении впервые выявленного деструктивного туберкулеза легких
İlk dəfə aşkar olunmuş destruktiv ağciyər vərəminin müalicəsində endobronxial lazer terapiyasının və immunokorrektorların birgə tətbiqi
Q.A.Jəlilova
1994
T.e.n.
10
Применение иммуноморфологических исследований с целью ранней диагно-стики туберкулеза органов мочевыделительной системы
Sidik-ifrazat sistemi orqanları vərəminin erkən diaqnostikası məqsədi ilə immunomorfoloji müayinələrin tətbiqi
T.A.Əhmədov
1994
T.e.n.
11
Дифференциальная диагностика экссудативных плевритов, сочетанных с ту-беркулезом легких
Ağjiyər vərəmi ilə yanaşı gedən ekssudativ plevritlərin differensial diaqnostikası
N.M.İbrahimov
1994
T.e.n.
12
Клиника, диагностика и лечение бесплодия у женщин туберкулезного генеза
Qadınlarda vərəm mənşəli sonsuzluğun klinika, diaqnostika və müalicəsi
M.D.Məmmədova
1994
T.e.n.
13
Эффективность иммунных и генетических методов выявления раннего ту-беркулеза у беременных с учетом результатов БЦЖ-вакцинации в условиях род. дома
İ.A. Şamxalov
1994
T.e.n.
14
Диспансеризация детей с аллергическими заболеваниями органов дыхания в условиях города с развитой нефтеперерабатывающей промышленностью
S. Farajova
1995
T.e.n.
15
Клиническое значение радионуклидных методов исследования у больных саркоидозом органов дыхания
Ağjiyərlərin sarkoidozu olan xəstələrdə radionuklid müayinə üsullarının kliniki əhəmiyyəti
Q.X.Mürsəlova
1996
T.e.n.
16
Комплексное лечение бактериальной пневмонии у больных с остаточными посттуберкулезными изменениями
Vərəmdən sonraki qalıq dəyişiklikləri olan xəstələrdə bakterial pnevmaniyanın kompleks müalicəsi
N.M.Murquzova
1996
T.e.n.
17
Особенности диагностики и клиники туберкулеза гениталий у женщин в со-временных условиях
Z.Abbasova
1996
T.e.n.
18
Инфракрасное излучение арсенид-галлиевого лазера в лечении впервые вы-явленного деструктивного туберкулеза легких
İlk dəfə aşkar olunmuş destruktiv ağciyər vərəminin müalicəsində infraqırmızı arsenid-halliy şüalanması
A.M.Məmmədova
1996
T.e.n.
19
Применение иммуностимуляторов в комплексном лечении больных туберку-лезом легких
Ağciyər vərəmi xəstələrinin kompleks müalicəsində immunostimulyatorların tətbiqi
A.M.Jabbarov
1997
T.e.n.
20
Фонофорез обесмоленного нафталана в комплексном лечении и реабилита-ции больны, перенесших экссудативный плеврит
Ekssudativ plevrit keçirmiş xəstələrin kompleks müalicə və reabilitasiyasında qətransız naftalanın fonoforezi
G.A.Qəzvinova
1997
T.e.n.
21
Сравнительная оценка эффективности гормонов тимуса в лечении деструк-тивного туберкулеза легких
A. Jabbarova
1997
T.e.n.
22
Особенности клиники и частота обнаружения ултрамелких форм микобакте-рий туберкулеза при туберкулезном менингите у детей
N.Feyzullayeva
1998
T.e.n.
23
Влияние галотерапии на показатели бронхолегочной системы при комплекс-ной терапии больных бронхиальной астмы
24
Ранняя диагностика и особенности клинического течения туберкулезной ин-фекции у детей из семейного контакта
Ailədaxili təmasda olan uşaqlarda vərəm infeksiyasının erkən diaqnostikası və kliniki gedişinin xüsusiyyətləri
S.F.Məmmədova
2003
T.e.n.
25
Эффективность комбинированного применения внутритканевого электрофо-реза и нейбулазерной терапии при деструктивном туберкулезе легких
Destruktiv ağ ciyər vərəmi zamanı rifampisinlə toxumadaxili elektroforez və neybulazer terapiyasının birlikdə tətbiq edilməsinin effektivliyi
A.A.Musayeva
2004
T.e.n.
26
Эффективность аэрозольтерапии Инсановином в комплексном лечении бронхиальной астмы
Bronxial astmanın kompleks müalicəsində İnsanovinlə aerozolterapiyanın effektivliyi
L.İ.Mustafayeva
2004
T.e.n.
27
Сравнительная оценка эффективности лабораторных методов исследова-ния скрыто протекающей туберкулезной инфекции у детей на современном этапе
Müasir dövrdə uşaqlarda gizli vərəm infeksiyasının laborator müayinə üsullarının effektivliyinin müqayisəli qiymətləndirilməsi.
K.M.Kərimova
2004
T.e.n.
28
Плазмаферез в лечении больных хроническим обструктивным бронхитом
Xroniki obstruktiv bronxitli xəstələrin müalicəsində plazmaferezin tətbiqi
T.M.Şarifov
2005
T.e.n.

Tibb Elmləri Doktoru

29
Генетические маркеры крови у больных туберкулезом легких с спутствующи-ми заболеваниями
A.A.Umnyaşkin
1993
T.e.d.
30
Туберкулез легких у больных с наследственными аномалиями крови
F.M.Abdullayev
1993
T.e.d.
31
Роль Л-форм микобактерий туберкулеза при туберкулезном менингите
Q. Hajıyev
1994
T.e.d.
32
Этиопатогенетические механизмы спонтанного пневмоторакса и пути усо-вершенствования методов лечения
K.Ə.Əliyev
1997
T.e.d.
33
Нетрадиционные методы лечения бронхиальной астмы
İ.A.Şamxalova
1999
T.e.d.
34
Дифференциальная диагностика менингитов различной этиологии у детей
N. Feyzullayeva
1999
T.e.d.
35
Эффективность эндобронхиальных методов исследования и лазеротерапии в дифференциальной диагностике и лечении туберкулеза и его осложнений

Vərəm və onun ağırlaşmalarının differensial diaqnostikası və müalijəsində endobronxial müayinə metodlarının və lazeroterapiyanın effektivliyi.

F.F.Ağayev
2000
T.e.d.
36
Сочетанное лечение деструктивного туберкулеза легких и специфического поражения бронхов
E. Məmmədbəyov
2001
T.e.d.
37
Совершенствование методов выявления и лечения рецидивов туберкулеза
Vərəm retsidivlərinin aşkar olunması və müalicəsi metodlarının mükəmməlləşdirilməsi
Ə.Ş.Şixəliyev
2001
T.e.d.
38
Повышение эффективности хирургического лечения больных осложненным деструктивным туберкулезом легких
Ağırlaşmış destruktiv ağciyər vərəmi xəstələrində cərrahiyyə müalicəsi effektivliyinin yüksəlməsi
R.K.Bədəlov
T.e.d.

 


 


XƏBƏR BAŞLIQLARI


12.10.2005. QLOBAL FOND AZƏRBAYCANA 9,5 MILYON DOLLAR QRANT AYIRDI

12.10.2005. AILƏ PLANLAMASINDA VƏ REPRODUKTIV SAĞLAMILQDA IRƏLIYƏ DOĞRU ADDI

20.09.2005. ÜST AZƏRBAYCANA 405 MIN DOLLAR YARDIM AYIRIB

15.08.2005. SƏHİYYƏNİN TEXNİKİ İMKANLARI GÜCLƏNİR

5.08.2005. DÜNYA BANKININ AZƏRBAYCAN SƏHIYYƏSINDƏ ISLAHATLARA 50 MILYON DOLLARLIQ KREDITI

4.08.2005. VƏRƏM DƏRSLİYİ RUSİYADA NƏŞR EDİLİB


© AKADEMİK ƏLİ BİNNƏT oğlu İNSANOV
Site by: ULUWeb.com